Authorized

Nanjing Tech University
Nanjing Tech University

Location: Jiang Su Sheng - Nan Jing Shi

Dongbei University of Finance and Economics
Dongbei University of Finance and Economics

Location: Liao Ning Sheng - Da Lian Shi

Dalian University of Technology
Dalian University of Technology

Location: Liao Ning Sheng - Da Lian Shi

Sichuan University
Sichuan University

Location: Si Chuan Sheng - Cheng Du Shi


Donghua University
Donghua University

Location: Shang Hai Shi - Chang Ning Qu

Anhui University of Finance and Economics
Anhui University of Finance and Economics

Location: An Hui Sheng - He Fei Shi

Communication University of China
Communication University of China

Location: Bei Jing Shi - Chao Yang Qu

Wuhan University of Technology
Wuhan University of Technology

Location: Hu Bei Sheng - Wu Han Shi


Jiangsu University
Jiangsu University

Location: Jiang Su Sheng - Zhen Jiang Shi

Shanghai University
Shanghai University

Location: Shang Hai Shi - Bao Shan Qu

Southeast University
Southeast University

Location: Jiang Su Sheng - Nan Jing Shi